Rozwiązanie kontraktu piłkarskiego z winy klubu cz. 1

Rozwiązanie kontraktu piłkarskiego z winy klubu cz. 1

Rozwiązanie kontraktu piłkarskiego z winy klubu cz. 1

W jednym ze swoich ostatnich wpisów opisałem kwestię zakazu handlu w niedziele i święta na imprezach masowych. Dzisiejszy wpis będzie też o handlu, ale o tym w krakowskim wydaniu 🙂
Przez ostatnie dni piłkarska Polska śledzi wydarzenia związane z Wisłą Kraków. Sytuacja jest dynamiczna i nikt nie wie jaki los czeka Wisłę. Co i rusz słyszymy, że zawodnicy krakowskiej Wisły wnoszą o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Czy jest to możliwe i jak wygląda procedura w takich przypadkach?

Uchwała nr III/54

Odpowiedź przynosi Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej pt. „Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej”.

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu

Zgodnie z przepisami związkowymi zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:
1. klub opóźnia się z zapłatą na rzecz zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po upływie tego okresu zawodnik wyznaczy pisemnie klubowi dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu;
2. klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia zawodnika do rozgrywek ligowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN;
3. klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu albo klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez zawodnika, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń;
4. klub nie zapewnia zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez zawodnika, na które zawodnik uprzednio otrzymał od klubu pisemną zgodę, w ramach której klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń;
5. klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Procedura

Jak więc widzisz w przypadku, gdy klub zalega z zapłatą wynagrodzenia na rzecz zawodnika przez okres co najmniej 2 miesięcy, to zawodnik ten może wnieść o rozwiązanie kontraktu z klubem.
W takiej sytuacji zawodnik winien wezwać klub do zapłaty w terminie nie krótszym niż 14 dni. Jak możemy przeczytać w cytowanej uchwale w wezwaniu tym winno się znaleźć zastrzeżenie, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.
Jeżeli zawodnik po upływie wyznaczonego terminu nie otrzyma należnego wynagrodzenia może on wtedy jednostronnie rozwiązać kontrakt poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Należy pamiętać, że oświadczenie te winno być przesłane do klubu i organizatora rozgrywek. W przypadku rozgrywek Ekstraklasy jest to Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.

Dodaj komentarz