Protest polskich kibiców. „Nic o nas bez nas”

Wisła Płock kibice protest

Protest polskich kibiców. „Nic o nas bez nas”

W ostatnich dniach Komisja Ligi (organ Ekstraklasy S.A.) oraz Komisja Dyscyplinarna (organ PZPN) zaproponowały wprowadzenie szeregu zmian w wytycznych prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
Proponowane zmiany nie spodobały się polskim kibicom, którzy wzywają do natychmiastowego wycofania się z proponowanych zapisów. Brak dialogu ze strony Ekstraklasy S.A. oraz PZPN oznaczać będzie ogólnopolski protest, który w swej skrajnej formie może doprowadzić do całkowitego bojkotu rozgrywek i ich paraliżu.
Zdaniem kibiców pod projektem kryje się walka o finansowe wpływy z praw telewizyjnych. Ich zdaniem nowe wytyczne prowadzić będą do poważnych naruszeń przysługującym im praw.
W niniejszym artykule postaram się przybliżyć proponowane zmiany i ocenić wytyczne prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Ogólne postanowienia

Nowe zapisy możemy odnaleźć w dokumencie pt. „Wytyczne prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przez Komisję Ligi w zakresie określonym niniejszym dokumentem na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz inne zasady postępowania w sprawach należących do właściwości Komisji Ligi” (zwane dalej „Wytycznymi”). Projekt zmian możesz znaleźć tu.
Należy wskazać, że wytyczne należy interpretować wespół z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, z którym możesz zapoznać się tu. Szczególnie zainteresować Cię powinna treść „Rozdziału II. Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim”, tj. przepisy od 64 do 68 Regulaminu.
Wśród ogólnych postanowień „Wytycznych” możemy znaleźć stwierdzenie, że mają one charakter niewiążący i dyrektywalny. Pojawia się tu pierwsze pytanie – dla kogo owe wytyczne będą mieć charakter wiążący, a dla kogo nie?
Ocenie będą podlegać zachowania mające związek z rozgrywkami. Rozumie się przez to relację pomiędzy zachowaniem zorganizowanej grupy kibiców a określonym meczem Ekstraklasy, wyrażająca się w zachowaniu kibiców, w szczególności na trybunach stadionu oraz zachowanie zorganizowanych grup kibiców w drodze podróży na mecz na stadion lub ze stadionu po rozegranym meczu i w związku z danym meczem.
„Wytyczne” wprowadzają również pojęcie przedmiotu niebezpiecznego, za który będzie uznany przedmiot, w szczególności mogący stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy masowej w sytuacji użycia go jako pocisku (m.in. butelki szklane i plastikowe, kamienie, kawałki gruzu, zwinięte serpentyny, telefony komórkowe, zapalniczki, wyrwane krzesełka lub inne części infrastruktury stadionu, wypalone nośniki materiałów pirotechnicznych, kawałki lodu).
Zgodnie z nowymi zapisami przy ocenie danych zachowań będzie brane pod uwagę dopełnienie obowiązków ustawowych przez kluby, dołożenie wszelkiej możliwej staranności przy organizacji imprezy oraz postawa klubów. Wymienia się tu w szczególności współpraca z Policją, podjęcie działań zmierzających do ujęcia sprawców czynu lub podjęcie decyzji o ukaraniu sprawców zakazami stadionowymi. Ma to pozytywnie wpływać na wysokość sankcji (obniżenie kary).

Katalog kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku

Wskazany w „Wytycznych” katalog kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim jest tożsamy z katalogiem wskazanym w art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego. Są nimi:
1. kara pieniężna,
2. weryfikacja zawodów jako walkower,
3. rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
4. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,
5. zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
6. rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
7. zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
8. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
9. zawieszenie lub pozbawienie licencji (orzekane przez Komisję Dyscyplinarną PZPN).
Zgodnie z założeniami Komisja będzie brała pod uwagę wagę i zakres naruszenia, w szczególności biorąc pod uwagę czy dane zdarzenie stanowiło:
a. przypadek mniejszej wagi
b. poważne naruszenie
c. szczególnie poważne naruszenie
„Wytyczne” przewidują, że za szczególnie poważne naruszenie Komisja będzie uważać przypadki skutkujące przerywaniem zawodów lub opóźnianiem rozpoczęcia meczów odbywających się podczas kolejek ligowych, rozgrywanych w tym samym dniu i w tym samym czasie, i będzie je traktować jako szczególnie rażące naruszenie regulaminu dyscyplinarnego, zagrażające integralności rozgrywek, co będzie podlegać dodatkowo zaostrzonej karze. Nie wskazano przy tym jak mają być rozumiane przypadek mniejszej wagi oraz poważne naruszenie. Daje to możliwość dowolnych interpretacji tychże pojęć.
Wskazano, że w przypadku szczególnie poważnego naruszenia co do zasady nie będą stosowane kary polegające na zamykaniu trybun lub ograniczaniu pojemności danego stadionu. Kary te będą stosowane jedynie jako ostateczność.

Rodzaje zdarzeń oraz kar – kontrowersje

Szczególne kontrowersje budzi przewidywany rodzaj zdarzeń objętych postępowaniem oraz przewidziany system kar.
W przypadku drugiego i kolejnego przerwania zawodów przez kibiców gospodarzy, skutkującego przerwą w grze, a także w przypadku przerwy w grze uniemożliwiającej dalsze poprowadzenie zawodów przewidziano możliwość orzeczenia zamknięcia części stadionu rozumianego jako brak możliwości uczestnictwa w kolejnych meczach dla osób znajdujących się na danym sektorze lub trybunie, na których doszło do przerwania zawodów skutkującego przerwą w grze. Podobna kara przewidziana jest za wywołanie przez kibiców gospodarzy bójki na stadionie, w strefie gry lub na płycie boiska oraz za wtargnięcie na płytę boiska, wstrzelenie lub rzucenie odpalonymi środkami pirotechnicznymi, wywołanie pożaru na meczu stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia czy rzucenie przedmiotu niebezpiecznego (więcej niż jednostkowe lub mające wpływ na przebieg zawodów lub zagrażające życiu lub zdrowiu).
Powyższy zapis przewiduje odpowiedzialność zbiorową – za przewinienia innych osób odpowiadać mieliby również kibice znajdujący się na danym sektorze lub trybunie. By pokazać jak absurdalny jest to zapis za przykład niech posłuży stadion Wisły Płock. Trybuna wschodnia, gdzie w centralnej jej części usytuowany jest tzw. młyn (miejsce dla najbardziej zagorzałych fanów), mieści również miejsca dla pozostałej publiczności, w tym dla osób niepełnosprawnych. Nadmienić należy, że sektory na tej trybunie nie są w żaden sposób oddzielone. Proponowane zmiany mogłyby oznaczać, że sankcje związane z przewinieniami innych kibiców mogłyby dotknąć również te osoby.
Kolejnym punktem spornym pomiędzy kibicami a władzami piłkarskimi jest kwestia karania za flagi, transparenty i okrzyki.
Zgodnie z nowymi wytycznymi karaniu miałyby podlegać prezentacja flag i transparentów m.in. o charakterze politycznym. Wznoszenie okrzyków o charakterze nacjonalistycznym miałoby być również karane.
Piłkarskie stadiony od zawsze były miejscem politycznych demonstracji i panowała tu swoboda. Od razu na myśl przychodzi mi mecz Lechia Gdańsk – Juventus Turyn z 1983 r., który został zapamiętany jako manifestacja poparcia dla Solidarności. Z tego też powodu wszelką próbę cenzurowania trybun uważam za błędną.
Jak już wspomniałem karaniu miałoby również podlegać wznoszenie okrzyków nacjonalistycznych. Należy zwrócić uwagę, że w naszym kraju polskie prawo nie zabrania prezentowania treści nacjonalistycznych. W mojej ocenie problematyczne będzie sama definicja słowa „nacjonalistyczne” i jego prawidłowe zrozumienie. W sytuacji, gdy coś nie jest prosto zdefiniowane, istnieje pole do nadużyć. Można sobie łatwo wyobrazić, że co bardziej czuły obserwator z ramienia PZPN w swoim raporcie jako treści zakazane mógłby uznać przykładowo transparenty czy okrzyki o treści „Bóg Honor Ojczyzna”.
Proponowane zmiany przewidują również karanie za wielokrotną intonację przez prowadzącego doping lub inne zorganizowane prowadzenie „antydopingu” i/lub brak reakcji spikera. W dokumentach PZPN próżno szukać co kryje się pod hasłem „antydopingu”.
Największe kontrowersje wśród kibiców może budzić zapis dający Komisji Ligi uprawnienie do wskazywania meczów, które będą mogły odbywać się bez udziału kibiców gości. Miałoby się tak dziać w przypadku, gdy z posiadanych informacji lub dotychczasowej historii przebiegu zawodów z udziałem kibiców obydwu klubów wynika, iż podczas danego meczu mogłoby dojść do naruszeń porządku i bezpieczeństwa. Ponadto zmianie miałaby ulec organizacja meczów wyjazdowych dla kibiców gości. Tworzenie listy osób chętnych obejrzeć piłkarskie spotkania miałaby spoczywać na klubach, które miałyby wpływ kto może obejrzeć dany pojedynek. W ocenie kibiców zaproponowane zmiany łamią podstawowe swobody obywatelskie, takie jak prawo do swobodnego przemieszczania się po kraju.
Wyjściem z tej patowej sytuacji jest podjęcie dialogu pomiędzy stronami i wspólne wypracowanie stanowiska satysfakcjonującego zarówno kibiców jak i Ekstraklasę S.A. oraz PZPN.
Więcej o akcji kibiców dowiesz się na ostatnigwizdek.pl oraz na twitterze @AkcjaOstatniGwizdek.

Dodaj komentarz