Pracownicy ochrony a imprezy masowe

Ochrona
Ochrona. Photo by Ali Yahya on Unsplash

Pracownicy ochrony a imprezy masowe

Ostatni weekend lipca to termin, kiedy od wielu lat przypada jedno z najlepszych wydarzeń muzycznych w naszym kraju, tj. festiwal Audioriver. Impreza ta to czas, kiedy miasto Płock zalewane jest falą tysięcy ludzi z całej Polski oraz innych części globu.
Wybierając się na podobną imprezę – czy to koncert, czy mecz piłkarski – musisz wiedzieć, że obowiązują pewne zasady, których musisz przestrzegać. Są one w głównej mierze opisane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminach imprezy / obiektu. Reguły tam ustalone stworzono dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Skoro już mowa o bezpieczeństwie, to w niniejszym artykule pozwolę sobie przedstawić prawa i obowiązki służby porządkowej i służby informacyjnej, potocznie nazywaną ochroną.
Wymogi stawiane pracownikom ochrony, ich prawa i obowiązki wynikają ze wskazanych już przeze mnie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (o definicji imprezy masowej możesz poczytać tu) oraz regulaminów, a także z ustawy o ochronie osób i mienia. Na potrzeby artykułu skupię się jednak wyłącznie na dwóch pierwszych źródłach.

Służby porządkowe i służby informacyjne – podstawowe pojęcie

Możesz zastanawiać się czym różnią się te dwie formacje? Powszechnie przyjęło się, że to osoby zabezpieczające imprezę masową to ochrona i mogąca wykonywać te same czynności. Wrażenie to jest jednak złudne. Mamy bowiem do czynienia ze służbą porządkową i ze służbą informacyjną.
Przepisy wskazują, że członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. Z kolei członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
Niezależnie od przynależności do poszczególnych służb ich członkowie są obowiązani posiadać oznakowanie i ukończone stosowne szkolenie.

Podstawowe uprawnienia służb

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty jak broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Środki przymusu bezpośredniego

W przypadkach konieczności podjęcia działania polegającego na wyegzekwowaniu wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem bądź odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci:
– siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony,
– kajdanek zakładanych na ręce,
– chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

Identyfikacja służb

Zarówno kierownik do spraw bezpieczeństwa jak i członkowie służby porządkowej oraz służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora.
Identyfikator zawiera następujące informacje:
1) nazwę wystawcy;
2) numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy;
3) termin ważności;
4) pieczęć i podpis wystawcy.
Warto wspomnieć, że organizator imprezy masowej prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów.

Obowiązki służb porządkowych

Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania imprezy masowej jest zabronione,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej
4) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–c.

Obowiązki służb informacyjnych

Służby informacyjne są natomiast obowiązane do:
1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

Powyższe obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony mają służyć bezpieczeństwu imprez masowych. Jak widzisz działania służb nie zostały pozostawione same sobie i ustawodawca szczegółowo je uregulował. Pracownicy ochrony a imprezy masowe – to temat, który nie jest Ci już obcy. W moim kolejnym wpisie będziesz mógł przeczytać o tym jakie wymagania muszą spełniać pracownicy ochrony. A tymczasem zmierzając na płocki Audioriver życzę Ci drogi czytelniku udanego i pełnego wrażeń weekendu 🙂

Dodaj komentarz