Organizator imprezy masowej

impreza masowa organizator

 

Kto może zostać organizatorem?


W swoim poprzednim wpisie przedstawiłem definicję imprezy masowej. Tym razem chcę Ci drogi czytelniku przybliżyć pojęcie organizatora imprezy masowej oraz jego podstawowe obowiązki.

Definicja


Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych za organizatora uważa się osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową. Z treści kolejnych przepisów ustawy wynika, że organizatorem możemy się stać od chwili złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Jak widać krąg podmiotów, które mogą zostać organizatorami jest bardzo szeroki. Co warte podkreślenia, polski ustawodawca nie zawęził w żaden sposób grona podmiotów mogących zostać organizatorem imprezy masowej. Oznacza to, że organizatorem może być zarówno osoba pozbawiona lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, spółka kapitałowa w organizacji, spółka w likwidacji czy tzw. ułomne osoby prawne. Impreza masowa może zostać również zorganizowana przez kilka niezależnych podmiotów.
Skoro wiesz już kto może zostać organizatorem, to zapewne chciałbyś się dowiedzieć jakie są jego podstawowe obowiązki.

Podstawowe obowiązki organizatora


Organizator odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania.
Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
To również na organizatorze spoczywa obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej (obok innych podmiotów takich jak policja czy straż pożarna).
Przepisy przewidują, że organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
Ponadto organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz opracowuje i udostępnia tym osobom regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Obowiązkiem organizatora jest również opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
Szczegółowe omówienie obowiązków organizatora imprezy masowej nastąpi w kolejnych wpisach na blogu.

Dodaj komentarz