Imprezy masowe a tragedia w Gdańsku

Imprezy masowe i niemasowe

Imprezy masowe a tragedia w Gdańsku

Obecnie na czasie są zatrzymania CBA i wszystko związane ze sloganem #jacieniemoge i spółką Srebrna. Emocje po tragedii w trakcie koncertu WOŚP w Gdańsku zdecydowanie ustały.

Zapewne w przeszłości uczestniczyłeś w „światełku do nieba”, zbierałeś do puszki albo coś do niej wrzuciłeś… A jak nie, to przynajmniej miałeś styczność z WOŚP w telewizji lub innych środkach masowego przekazu. Wydarzenie co roku rozbudza emocje mając swoich zwolenników jak i przeciwników. Z tego też powodu tragiczne wydarzenia z Gdańska były wałkowane na każdy możliwy sposób. Co i rusz słyszeliśmy kto jest bardziej winny za tę tragedię. A jak jest naprawdę?

Oceniając organizację samej imprezy należy przez chwilę oddać się rozważaniom z jakiego typu imprezą mieliśmy do czynienia. Czy tego typu wydarzenia to imprezy masowe czy niemasowe? O samej definicji imprezy masowej możesz poczytać w tym artykule.

Koncert z dnia 13.01.2019 r., w mojej ocenie, powinien być zgłoszony jako impreza masowa, albowiem odbywał się na terenie umożliwiającym przeprowadzenie wydarzenia, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Obowiązki organizatora

Nakłada to na organizatora szereg obowiązków. Przede wszystkim ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie oraz zabezpieczyć ją pod względem medycznym. Powinien on także wystąpić do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ponadto przepisy nakładają na organizatora obowiązek zwrócenia się do właściwych miejscowo:

  • komendanta Policji,
  • komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
  • państwowego inspektora sanitarnego

z wnioskiem o wydanie opinii m.in. o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Dodatkowo organizator ma obowiązek opracować regulamin imprezy oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Musi on też posiadać pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

Mało? Obowiązków organizatora imprezy masowej jest znacznie więcej. Oprócz tych wymienionych przeze mnie powyżej należą m.in. zapewnienie udziału służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa; zapewnienie pomocy medycznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego, a także wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

Imprezy niemasowe

Jak widać jest tego bardzo dużo. Organizatorom opłaca się „udawać”, że takie wydarzenie jest imprezą niemasową. Dlaczego? W przypadku organizacji imprezy niemasowej odpada duża część obowiązków i obostrzeń przewidzianych dla imprezy masowej, o których wspomniałem powyżej. Imprezy niemasowe i ich organizacja nie są unormowane żadnymi przepisami. Dzięki temu organizator nie musi zapewnić np. pomocy medycznej. Jak się zapewne domyślasz generuje to duże oszczędności.

Niestety wydarzenia z Gdańska nie doprowadziły choćby do dyskusji o imprezach niemasowych i ich zabezpieczenia.

Odpowiedzialność organizatora

Kwalifikacja imprez jako masowych i niemasowych jest ważna również dlatego, że w przypadku imprez masowych za bezpieczeństwo podczas wydarzenia odpowiada wprost organizator. W przypadku imprez niemasowych przepisy o imprezach masowych nie mają zastosowania i stosuje się przepisy ogólne związane z zasadami bezpieczeństwa dotyczące możliwości zagrożenia dla życia i zdrowia osób.

Co warte odnotowania odpowiedzialność organizatora w przypadku imprezy masowej, która nie została zgłoszona, może wiązać się z zarzutem zorganizowania nielegalnej imprezy oraz odpowiedzialnością karną za brak zgłoszenia imprezy masowej. Przepisy karne przewidują, że wobec sprawcy takiego czynu może być orzeczona kara pozbawienia wolności do lat 8. Ponadto taki organizator może odpowiadać za narażenie osób na utratę życia lub zdrowia.

Podmioty odpowiedzialne

Przepisy wyraźnie wskazują, że obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

Spore grono, nieprawdaż? Wskazanie organizatora jako winowajcę tragedii jest w mojej ocenie drogą na skróty. Grono podmiotów, które zawiniły lub powinny wykazać się działaniem, a nie biernością, jest znacznie szersze.

Agencja ochrony

Na pierwszy rzut oka za zaniedbania w trakcie gdańskiej imprezy WOŚP odpowiada też agencja ochrony zabezpieczająca koncert.

Służby ochrony winny bowiem stosować się do obowiązujących przepisów, regulaminu imprezy oraz instrukcji sporządzonej przez organizatora (w przypadku imprezy masowej). Z oczywistych względów w przypadku imprez niemasowych ta odpowiedzialność się rozmywa. Należy jednak pamiętać, że ustawa o ochronie osób i mienia na członków służby porządkowej i informacyjnej nakłada ogólny obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

Pracownicy agencji ochrony powinni spełniać przewidziane przepisami prawa odpowiednie wymogi oraz posiadać stosowne kwalifikacje. Powstaje pytanie: czy tak było w tym przypadku? Z pewnością w przyszłości poznamy odpowiedź na te pytanie.

Nie znając ustaleń z postępowania przygotowawczego ciężko o ocenę pracy agencji ochrony. Sprawca zbrodni nie powinien się znaleźć na scenie – może to świadczyć o zaniedbaniach ze strony służb porządkowych i informacyjnych.

Z medialnych doniesień wiadomo, że szef ochrony wprowadził w błąd organy ścigania nt. rzekomej przepustki dla mediów, którą miał się posługiwać sprawca. Usłyszy trzy zarzuty – dwa składania fałszywych zeznań oraz podżegania świadka do składania fałszywych zeznań.

Należy wskazać, że agencja ochrony, która zabezpieczała gdańską imprezę, może spodziewać się kontroli. Uprawnienia do kontrolowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia posiada Policja.

Niestety wydarzenia z Gdańska niewiele zmienią w zakresie funkcjonowania agencji ochrony. Emocje opadły i mamy status quo. W agencjach dalej będą zatrudniani emeryci czy osoby posiadające któryś ze stopni niepełnosprawności.

Inne podmioty

Nie chcąc nikogo oskarżać należy jasno powiedzieć, że pewne podmioty są winne zaniedbaniom. Mam tu na myśli Policję, Miasto Gdańsk czy Fundację WOŚP. Zapewne takie stwierdzenie nie przysporzy mi zwolenników… Prawda jest jednak taka, że od ponad 20 lat akceptowano taki stan rzeczy, tj. zaniedbania przy imprezach, które winny być organizowane jako masowe. Ktoś odpuścił temat dla spokoju – proszę sobie wyobrazić szum medialny, jaki by powstał w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy organizacji koncertów dla WOŚP. Komuś innemu z kolei taki stan rzeczy mógł po prostu pasować.

Niestety ta tragedia nikogo nic nie nauczyła – naród uznał, że najważniejsza jest walka z nieokreślonym bliżej hejtem. Stosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania za internetowy wpis stał się zjawiskiem dnia powszedniego. Wystarczy jedynie ucywilizować dyskusję, zamiast walczyć z czymś, co nie do końca jest nawet możliwe do zdefiniowania. A sprawa organizacji tego typu imprez dalej pozostaje niewiadomą…

Dodaj komentarz