Impreza masowa – definicja

impreza masowa definicja mecz sport koncert
impreza masowa definicja mecz sport koncert
impreza masowa definicja mecz sport koncert

Czym jest impreza masowa?


Impreza masowa – definicja. Czemu akurat taki wpis? Rozpoczynając swoją przygodę z blogowaniem cały czas biłem się z myślami o czym powinienem napisać swój pierwszy „fachowy” artykuł. Stwierdziłem, że dobrze będzie zacząć od wyjaśnienia znaczenia kluczowych pojęć, tj. imprezy masowej oraz organizatora imprezy masowej. Artykuł, który masz okazję czytać, poświęcony będzie pierwszemu ze ww. terminów. Na objaśnienie pojęcia organizatora przyjdzie jeszcze pora.
Czymże jest więc impreza masowa i jakie mamy jej rodzaje?
Definicję imprezy masowej możemy odnaleźć w ustawie z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504). Przez imprezę masową rozumie się imprezę masową artystyczno-rozrywkową oraz masową imprezę sportową. Co istotne polski ustawodawca wprowadzając definicję sportowej imprezy masowej wyraźnie wskazuje, iż obejmuje ona również mecze piłki nożnej.

Impreza masowa artystyczno – rozrywkowa


Pod pojęciem imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej rozumiemy imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m.
Taka impreza może odbyć się na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. Może się ona również odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba udostępnionych miejsc wynosi nie mniej niż 500.

Sportowa impreza masowa


Z kolei jako sportową imprezę masową rozumie się imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na stadionie lub innych obiektach niebędących budynkami, jeśli liczba udostępnionych miejsc wynosi nie mniej niż 1000, zaś w przypadku hal sportowych i innych budynków umożliwiających przeprowadzenie takiej imprezy – nie mniej niż 300 miejsc. Taka impreza może również zostać zorganizowana na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000.
Jak widać powyższe pojęcia są do siebie zbliżone i różnią się szczegółami. Powyższe definicje nie są jednak jedynymi terminami użytymi przez polskiego ustawodawcę, które warto przybliżyć. Jak już wcześniej wspomniałem przy okazji pojęcia imprezy masowej pojawia się odniesienie do meczu piłki nożnej. Ponadto w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych odnajdziemy pojęcie imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

Mecz piłki nożnej


Pierwsze z przytoczonych powyżej pojęć, tj. mecz piłki nożnej, to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka


Natomiast imprezą masową podwyższonego ryzyka rozumiemy imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W tym przypadku liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż: 300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej, 200 – dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej, 200 – dla meczu piłki nożnej. O tym czy dana impreza zostanie uznana za imprezę masową podwyższonego ryzyka decyduje organ wydający zezwolenie na imprezę masową, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Wyłączenia


Po zapoznaniu się z powyższymi zapisami możesz dojść do przekonania, że w świetle przytoczonych definicji za imprezę masową może zostać uznana bardzo duża liczba zdarzeń z życia codziennego. Na szczęście polski ustawodawca przewidział pewne wyłączenia od ww. reguł.
Za imprezy masowe nie uznaje się imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
Powyższe wyłączenia zdają się być łatwe w interpretacji, jednakże są to tylko pozory. O ile bowiem termin „opera”, choć nie ma ustawowej definicji, to jego interpretacja nie nastręcza problemów, to już pojęcie „współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” nastręcza więcej problemów. Wyjaśnienie terminu „dziecko” znajduje się jedynie w ustawie z dnia 06 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Natomiast o wiele większy problem pojawia się przy interpretacji pojęcia „młodzież”, albowiem w polskim ustawodawstwie próżno szukać takiego terminu. Jak zapewne się domyślasz taki stan rzeczy może być problematyczny dla wielu organizatorów imprez, gdyż pojawia się wtedy rozterka czy zgłaszać daną imprezę jako imprezę masową czy też nie. Niewątpliwie jest to pole do działania dla polskiego ustawodawcy, który winien naprawić swoje wcześniejsze niedociągnięcia.

 

W przypadku potrzeby konsultacji prawnej proszę o kontakt.

Dodaj komentarz